قطع نامه

 

 

تا شكوفة سرخ يك پيراهن

سرود مردي كه خودش را كشته است

سرود بزرگ

قصيده براي انسان ماه بهمن